baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Vitajte v sekcii, ktorá prináša plné znenia zápisníc zo zasadnutí Výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, zasadnutí Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti a uznesenia Valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Vytlačiť

Zápisnica z 18. valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 1. apríla 2016

logo1. Valné zhromaždenie otvoril predseda P. Holúbek, privítal účastníkov, spomenul zosnulých členov SSS, ich pamiatku sme uctili minútou ticha.

2. Predseda navrhol program zhromaždenia, o programe dal hlasovať. Bol prítomný nadpolovičný počet delegátov, takže VZ je uznášaniaschopné. Program bol jednomyseľne schválený (je uvedený v prílohe).
3. Predseda SSS navrhol za predsedajúceho valnému zhromaždeniu K. Kýšku. Návrh bol jedno- myseľne schválený. 

 

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Uznesenie z 18.  Valného zhromaždenia SSS konaného vo Svite 1. 4. 2016

DSCF29701. Valné zhromaždenie SSS berie na vedomie:
- Správu o činnosti SSS za rok 2015
- Prehľad hospodárenia SSS za rok 2015
- Návrh finančného rozpočtu na rok 2016
- Správu kontrolnej komisie za rok 2015

 

2. Valné zhromaždenie SSS oceňuje striebornou medailou za dlhoročnú speleologickú činnosť:
- Jozefa Thurózcyho
- Rudolfa Košča
- Eduarda Piovarčiho
- Jaroslava Stankoviča

 

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Návrh na program Valného zhromaždenia 1. 4. 2016 vo Svite, začiatok o 13.00

logo1. privítanie účastníkov, schválenie programu
2. voľba predsedajúceho VZ, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. voľba návrhovej komisie
4. udelenie vyznamenaní
5. kontrola uznesenie z predsedníctva z 27. 3. 2015
6. správa o činnosti SSS a výboru
7. správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2016
8. správa kontrolnej komisie
9. diskusia
10. Hlasovanie o zmene stanov
Vypustenie v článku 3 vety: 2. Člen SSS má právo na úrazové poistenie.
Rozšírenie bodu 2 v článku 2, ktorého pôvodné znenie:
Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia  
by sa malo zameniť na
Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane jaskýň, prírody a životného prostredia prostredníctvom dobrovoľnej speleologickej strážnej služby (kontrola speleologických lokalít), formou praktickej starostlivosti o jaskyne a priepasti (uzatváranie a budovanie vchodov jaskýň a priepastí, čistenie a práca s odpadom v podzemných priestoroch, atď.), dokumentačnou činnosťou (určovanie polohopisu vchodov, zameriavanie podzemných priestorov a tvorba speleologických máp), publikačnou činnosťou (vydávanie periodických a neperiodických publikácií) a vykonávaním environmentálnych, vzdelávacích, kultúrno-výchovných, športových a iných aktivít súvisiacich s poslaním organizácie. 

 

Do článku 20 Finančné zabezpečenie tvoria: a) členské príspevky, b) príjmy z verejnoprospešnej a osvetovej činnosti, príjmy z reklám a z predaja vlastných publikácií a iných propagačných materiálov, c) dotácie, dary, sponzorské príspevky,
doplniť písmeno d) príjmy z hospodárskej činnosti a fondov, ktorých cieľom je informovať verejnosť a zlepšiť stav a ochranu životného prostredia.  

11. schválenie rokovacieho poriadku výboru SSS
Článok 10
Výbor
 
1.   Výbor v súlade so stanovami  riadi SSS a jeho zasadnutie zvoláva predseda. Zasadnutie sa môže uskutočniť aj vtedy, keď o to požiada nadpolovičná väčšina členov výboru alebo predseda kontrolnej komisie. 
2.    Rokovanie výboru vedie jeho predseda, ktorý zabezpečí prípravu programu rokovania a príslušných podkladových materiálov. Pozvánku s programom a materiálmi na rokovanie zasiela sekretariát členom výboru najmenej 1 mesiac pred zasadnutím výboru.
3.    V obzvlášť naliehavom prípade môže rokovanie výboru prebehnúť aj formou „per rollam“, teda prostredníctvom elektronickej pošty; e-mailová komunikácia sa v tomto prípade archivuje a totožnosť sa môže overiť telefonicky. 
4.   Na rokovanie výboru môžu byť podľa potreby prizvaní aj nečlenovia výboru.
5.   Z rokovania výboru sa vyhotoví písomný záznam.


12. hlasovanie o uznesení z valného zhromaždenia

 

Vytlačiť

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 4. 3. 2016

logoZápisnica č. 7/2015

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného

dňa 4. marca 2016 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda - P. Holúbek

Členovia výboru – P. Magdolen, J, Tulis, P. Herich,

Z. Hochmuth, B. Kortman, P. Pokrievka

Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková

Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, O. Miháľová, M. Budaj

Ospravedlnení - P. Strečanský, I. Demovič, M. Jagerčík

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Valné zhromaždenie 1.4.2016

logo

Vážení členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti,

výbor sa na svojom zasadnutí dňa 4. 3. 2016 uzniesol, že naše každoročné jarné stretnutie, ktoré sa plánuje na dňa 1. apríla 2016 bude zvolané v zmysle našich stanov a rokovacieho poriadku ako valné zhromaždenie, ktoré je našim vrcholným riadiacim a výkonným orgánom. Jeho cieľom je zmeniť naše stanovy tak, aby sme zefektívnili činnosť spoločnosti a umožnili získavať finančné prostriedky napríklad aj čerpaním z eurofondov. Touto cestou žiadam všetkých členov SSS aby uvedenú skutočnosť zobrali na vedomie, našli si čas a prišli na valné zhromaždenie a zvážili navrhovanú zmenu stanov a svoje prípadné návrhy a pripomienky doručili písomne, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na sekretariát SSS najneskoršie do utorka 29. marca!   

 

Návrh výboru na zmenu stanov znie:

Vypustenie v článku 3 vety: 2. Člen SSS má právo na úrazové poistenie.

Potom rozšíriť bod 2 v článku 2, ktorého pôvodné znenie:

Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia

by sa malo zameniť za

Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia prostredníctvom dobrovoľnej strážnej služby (kontrola speleologických lokalít), formou praktickej starostlivosti o jaskyne a priepasti (uzatváranie a budovanie vchodov jaskýň a priepastí, čistenie a práca s odpadom v podzemných priestoroch, atď.) a dokumentačnou činnosťou (určovanie polohopisu vchodov, zameriavanie podzemných priestorov a tvorba speleologických máp).

 


Do článku 20 Finančné zabezpečenie tvoria: a) členské príspevky, b) príjmy z verejnoprospešnej a osvetovej činnosti, príjmy z reklám a z predaja vlastných publikácií a iných propagačných materiálov, c) dotácie, dary, sponzorské príspevky,

doplniť písmeno d) príjmy z hospodárskej činnosti a fondov, ktorých cieľom je zlepšiť stav životného prostredia. 

 

Peter Holúbek, predseda SSS