baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Vitajte v sekcii, ktorá prináša plné znenia zápisníc zo zasadnutí Výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, zasadnutí Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti a uznesenia Valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Vytlačiť

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 23. 10. 2015

Prítomní:
Predseda - P. Holúbek
Členovia výboru – P. Magdolen, J, Tulis, P. Herich,
M. Jagerčík, Z. Hochmuth, B. Kortman, P. Pokrievka
Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková, I. Demovič,
Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, T. Fussgänger, P. Gažík SSJ
Ospravedlnení - P. Strečanský
P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.

 

Program:
1. Kontrola úloh
2. Živnosť, zmena stanov
3. Predsedníctvo, Speleomting - 2016
4. Zostavenie spravodaja 4/2015
5. Digitalizácia spravodajov a jaskyniarskej literatúry
6. Medializácia projektu SSJ
7. Diskusia, rôzne

 

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 26. 6. 2015

Prítomní:
Predseda - P. Holúbek
Členovia výboru – P. Magdolen, J, Tulis, P. Herich,
M. Jagerčík,
Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková, I. Demovič,
Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, T. Fussgänger, F. Majerníčková
Ospravedlnení - P. Strečanský, P. Pokrievka, Z. Hochmuth, B. Kortman
P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.

 

Program:
1. Kontrola uznesenia z minulého výboru
2. Spravodaj SSS, príprava 2 čísiel
3. Celoplošná výnimka, nové skutočnosti od posledného zasadnutia
4. Živnosť pre SSS
5. Rôzne (generálny sekretariát FSE, stav financií, jaskyniarsky týždeň...)
6. Diskusia

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 13. 2. 2015

Prítomní:
Predseda - P. Holúbek
Členovia výboru – P. Magdolen, B. Kortman, J, Tulis, P. Herich,
P. Pokrievka ml., Z. Hochmuth, M. Jagerčík
Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková, I. Demovič, P. Strečanský
Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, P. Cvacho, M. Brežný
P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru. Na úvod zagratuloval B. Kortman
čestnému predsedovi J. Tulisovi k jeho 80. narodeninám.

 

Program:
1. Kontrola úloh z výboru konaného dňa 5. 12. 2015
2. Príprava zasadnutia predsedníctva SSS a Speleomítingu
3. Realizácia projektov
4. Jaskyniarsky týždeň a ostatné podujatia SSS
5. Spravodaj SSS
6. Rôzne

 

Čítať ďalej...

Vytlačiť

Novinka z Európskej speleologickej federácie

na Valnom zhromaždení Európskej speleologickej federácie v talianskom mestečku Pertosa-Auletta bola zvolená na konci mája do pozície generálnej sekretárky s podporou Slovenskej speleologickej spoločnosti pani Držková z Bratislavy s tým že bude obhajovať naše záujmy. Ide o úradnícku neplatenú funkciu kde vystriedala Francúza Olivera Vidala, ktorý tu už viac ako rok nepracoval. O zaujímavostiach a novinkách z tejto organizácie bude členská základňa informovaná

Peter Holúbek

Vytlačiť

Zápis zo schôdze predsedníctva SSS, konaného dňa 27. 3. 2015 vo Svite

logo

   Schôdzu otvoril a ďalej viedol predseda SSS P. Holúbek. Minútou ticha sme si uctili pamiatku v minulom roku zosnulých členov SSS. Predseda prečítal návrh programu schôdze a tento bol jednomyseľne schválený. Do návrhovej komisie boli navrhnutí M. Budaj, M. Sova a J. Szunyog. Návrhová komisia bola takisto predsedníctvom schválená.

  1. Kontrola uznesenia minuloročného predsedníctva – v uznesení nebola žiadna úloha, ktorá sa mala splniť k termínu tohtoročného predsedníctva.
  2. Správa o činnosti. Podrobná správa je uverejnená v Spravodaji 1/15. Predseda SSS osobitne zvýraznil niektoré body – rok 2014 bol oproti roku 2013 úspešnejší, čo sa týka počtu akcií a dĺžky objavených a zameraných priestorov (hlavne v zahraničí). Tiež stúpol počet členov SSS.
  3. Správa o hospodárení. Správu prečítal B. Kortman. Oproti schválenému návrhu mala spoločnosť vyššie príjmy a aj vyššie výdaje, najmä kvôli podujatiu Speleofotografia. Návrh na rok 2015 počíta s vyrovnaným rozpočtom.
  4. Správa kontrolnej komisie. Správu predniesol jej člen I.Demovič namiesto ospravedlneného predsedu komisie P. Strečanského. Zhodnotil prácu výboru počas minulého roku. Nezistili sa žiadne nedostatky v práci vedenia.
  5. K predneseným správam bol otvorený priestor na pripomienky. Hochmuth vyzval jaskyniarov, aby zasielali do Spoločnosti technické denníky, nie kvôli peniazom, ale aby sa zachovali informácie o činnosti do budúcna. V. Fudaly upozornil skupiny, aby technické denníky písali zodpovedne. Štátne orgány si ich môžu vyžiadať a sporné popisy môžu použiť proti jaskyniarom. Harány navrhol, aby bol vypracovaný vzor technického denníka.

   Čítať ďalej...