baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b
Vytlačiť

Zápisnica č. 12/2017

logozo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného
dňa 27. októbra 2017 v Liptovskom Mikuláši


Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – J. Tulis, B. Kortman, P. Herich, Z. Hochmuth, P. Magdolen, M. Jagerčík
Členovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. Majerníčková
Ostatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, T. Fussgänger, L. Kubičina
Ospravedlnení – P. Strečanský, P. Pokrievka

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom s doplnenými návrhmi ďalších prítomných členov SSS:

Program:
1. Kontrola úloh z minulého výboru a valného zhromaždenia (vypracovanie alternatív
poistenia pre zásah HZS do nasledovného predsedníctva.)
2. Spravodaj SSS - návrh L. Kubičinu
3. Návrhy T. Fussgängera
4. Finančný stav SSS, finančný plán na budúci rok, uloženka SSS,
5. Spravodaj SSS, webstránka, osobnosti...
6. Usmernenie pre vznik nových skupín a klubov
7. Celoplošná výnimka, stav na ministerstve
8. Generálny sekretár FSE
9. Meračský kurz, Lezecké dni
10. Príprava Valného zhromaždenia, rozprava o kandidátoch
11. Rôzne

pdf

Rokovanie prebehlo v mierne zmenenom poradí bodov, aby sa vyšlo v ústrety ďalším členom SSS, ktorí mali záujem vystúpiť na zasadnutí výboru.
1. Poistenie členov SSS
Prítomní členovia výboru si preštudovali predložené materiály a vypočuli zistené informácie ohľadne možností na centrálne poistenie členov spoločnosti. P. Holúbek informoval, že z centrály ALPENVEREIN sa neozvali na mail v ktorom sa predseda SSS informoval o možnosti zľavy pre členov SSS. Z. Hochmuth hovoril o spôsobe poistenia v Nemecku, kde nie je centrálne poistenie, každý člen sa poisťuje individuálne podľa svojich jaskyniarskych aktivít. Majú ale fond na výpomoc svojim členom v prípade úrazu, ktorý sa každoročne navyšuje. B. Kortman predložil ponuku z poisťovne UNION (podobnú informáciu už spoločnosť dostala skôr od A. Dobosa z Moldavy nad Bodvou ). Ide o poistenie DOMA – 21 € (na zásah Horskej služby) a HORY 32 € (krát cca 800 členov spoločnosti). Prítomní sa zhodli, že o poistení členov rozhodne Valné zhromaždenie z nasledovných alternatív:
a) možnosť poistiť sa v poisťovni UNION – každý člen však musí zaplatiť do SSS okrem členského 11,- € ročne aj 21 € na poistenie
b) možnosť internej pomoci z vlastného fondu SSS (už teraz sú tam rezervované prostriedky na tento účel). Bude však potrebné do budúcna navyšovať sumu v rezervnom fonde – členovia odporučili navýšenie – 5 € na člena a 2 € dôchodcu ročne.
c) spoločnosť nebude centrálne zabezpečovať poistenie a toto si zabezpečia jednotliví členovia podľa vlastného uváženia a potreby.
2. Spravodaj – vydavateľská časť
V súvislosti s potrebou zabezpečenia kontinuity vo vydávaní Spravodaja a na základe rokovania výboru č. 3. 2016 už bola oslovená jaskyniarska verejnosť, kto by mal záujem podieľať sa na jeho tvorbe (redakčnej, technickej a grafickej úprave). Záujem o technickú a grafickú prípravu časopisu prejavil L. Kubičina, ktorý skúsenosti s podobnou prácou získal v zamestnaní. Formu spolupráce dohodne B. Kortman. Členovia výboru sa zhodli, že do tvorby Spravodaja treba zainteresovať aj ďalších členov SSS.
3. Návrhy T. Fussgängera
V ďalšom bode sa výbor zaoberal návrhmi T. Fussgängera, ktoré poslal v mene HKSS mailom:
Možnost uspořádání 59. Jaskyniarskeho tyždňa v Háji.
Pořádání 33. Lezeckých dní ve Slovenském krasu.
Celoplošná vyjímka.
Příprava Valného Zhromaždenia, rozprava o kandidátoch a o možném střetu zájmú v dalším /novém/ Výboru SSS po Valném zhromaždeni v roce 2018.


a) ponúkol sa, že môžu zorganizovať JT´2018 v Háji v termíne 15. - 19. 8. 2018
Výbor ďakuje za ponuku, no nakoľko v tom území sa konal tohtoročný JT, doporučuje zorganizovať toto podujatie v Háji s odstupom niekoľkých rokov.
b) taktiež informoval prítomných, že v Háji bude HKSS organizovať Lezecké dni klubu 5. - 8. 5. 2018 a ponúkol spoluprácu pre SSS.
Lezecké dni SSS 2018 už pripravuje v spolupráci s HZS JK Dubnica nad Váhom. Nič však nebráni HKSS zorganizovať ďalšie lezecké dni pre členov SSS, akurát výbor doporučuje dohodnúť s HZS termín aby sa podujatia neprekrývali.
c) Zaujímal sa o stav centrálnej výnimky, nakoľko hrozí, že niektoré skupiny/kluby môžu mať problém s činnosťou do budúcna, keďže im končia ich výnimky a čakajú na centrálnu.
Centrálna výnimka bola podaná v júni. Úradníčka na MŽP SR, ktorá to dostala na starosť už na ministerstve nerobí a dostal to na starosť iný pracovník s ktorým sa komunikujeme a je prísľub že do konca roku bude vyjadrenie.
d) T. Fussgänger sa vyjadril k príprave Valného zhromaždenia – rozprave o kandidátoch a o možnom strete záujmov v  novom Výbore SSS po Valnom zhromaždení v roku 2018. Upozornil, že zastupuje členov spoločnosti, ktorí majú výhrady voči tomu, aby kandidovali do výboru ľudia, ktorí sú zamestnancami SMOPaJ a SSJ, nakoľko tam dochádza podľa ich názoru k stretu záujmov.
Prítomní členovia výboru vzali na vedomie vznesenú námietku a k uvedenej téme sa vyjadrili nasledovne - kandidátka sa bude pripravovať na základe návrhov členov SSS v zmysle stanov a volebného poriadku.
e) namietal, že mu nebola zaslaná pozvánka na výbor ako žiadal v e-maile.
Túto chybu spôsobila M. Strmenská a prisľúbila, že sa to nebude opakovať. M. Strmenská bude dôsledne zabezpečovať informovanosť vedúcich skupín/klubov o konaní zasadnutí výboru a zabezpečí aj korešpondenciu pre prizvaných.
f) vyčítal, že nebol informovaný ako aj celá členská základňa na stránke SSS o konaní konferencie, ktorú organizovala SSJ v spolupráci so SMOPaJ a SSS.
Výbor berie na vedomie. V tomto prípade propagáciu konferencie zabezpečovala Správa slovenských jaskýň, ako hlavný organizátor.
4. Finančný stav SSS
a) M. Strmenská informovala, že príjmy spoločnosti k 30. 9. 2017 boli cca 16.000 € a výdavky činili zatiaľ cca 11.000 €. Do konca roku by mali prísť ešte fin. prostriedky vo výške 2.000 € za predaj dokumentačných materiálov do SMOPaJ a vydať by sa mali prostriedky vo výške cca 8.600 € (Spravodaj, 2% skupiny, mzda, dokumenty skupín).
b) Návrh rozpočtu na rok 2018 počíta so zostatkom z roku 2017 cca 15.000 €.
Príjmy by mali pozostávať najmä z členských príspevkov ( po schválenom zvýšení) 8.200 €; 2% z dane 6.000 €; komisionálny predaj 400 €; dary 400 € - celkovo cca 15.500 €.
Výdavky sú plánované vo výške cca 16.000 € - 6.000 € Spravodaj; 4.000 € 2% skupiny; 3.300 € mzda; 900 € centrálne akcie; 1800 € poplatky služby, cestovné.
5. Publikačná činnosť
a) B. Kortman informoval, že Spravodaj 3/2017 je pred dokončením a do konca novembra by mal ísť na skupiny.
b) Spravodaj SSS 4/2017 sa bude zostavovať v decembri a vydaný bude v januári 2018.
c) Kongresový bulletin – je vo veľmi dobrej kvalite, no do budúcna je potrebné na ňom začať pracovať skôr a dôslednejšie vyberať príspevky, aby mali možnosť publikovať všetci jaskyniari. Náklady naň boli 2.210 €. Do každej skupiny bude tento spravodaj distribuovaný v počte 1 ks.
d) Liskovská jaskyňa – Z. Hochmuth vydal z podkladov, ktoré mal k dispozícii, atlas tejto jaskyne a ponúkol po 1 ks na skupiny. Poďakoval za spoluprácu na publikácii B. Kortmanovi.
e) Web stránka – administrátorom je M. Danko, zodpovedným redaktorom je L. Vlček. Materiály sú na stránke zverejňované po doručení zo sekretariátu, prípadne predsedu SSS.
f) Osobnosti SSS – priebežne pribúdajú. Posledne dodal materiál M. Sova o dvoch osobnostiach.
6. Usmernenie pre prijímanie nových skupín a klubov do SSS
Návrh materiálu vypracoval P. Herich, po menších úpravách P. Magdolena, P. Holúbeka, M. Jágerčíka a Z. Hochmutha ho výbor schválil. Usmernenie bude zverejnené na stránke SSS a zaslané vedúcim skupín/klubov.
7. Centrálna výnimka
P. Holúbek informoval prítomných, že centrálna výnimka je v riešení, no MŽP SR má administratívne problémy (personálne) a vo veci sa teda stagnuje. Už niekoľkokrát predseda urgoval riešenie tejto veci na ministerstve. Ako náhle bude vyriešená centrálna výnimka pre spoločnosť, budú všetci informovaní oficiálnou cestou, zatiaľ však nie je vylúčené ani odmietnutie veci zo strany ministerstva.
8. Generálny sekretár FSE
Výbor vyslovil podporu p. Alene Gessert, ktorá bola do tejto funkcie zvolená a jeho členovia veria, že spolupráca bude k spokojnosti oboch strán.
9. Mapovací kurz, Lezecké dni, Jaskyniarsky týždeň
a) Mapovací kurz – z diskusie vyplynul záver, že do konca roku 2017 SSS zorganizuje v spolupráci so SSJ a SMOPaJ seminár na tému nových technológií v tejto oblasti. Organizačne toto podujatie zabezpečí P. Herich.
b) Lezecké dni – ukázalo sa, že u niektorých nových členoch SSS sa prejavuje nedostatok lezeckých zručností a je potrebné obnoviť tieto aktivity. Výbor dostal dve ponuky na ich organizáciu: JK Dubnica nad Váhom v spolupráci s HZS a HKSS.
Lezecké dni SSS´2018 spoločnosť už pripravuje dlhšiu dobu v spolupráci s HZS a JK Dubnica nad Váhom. Presné miesto a termín budú upresnené do budúceho výboru.
d) Jaskyniarsky týždeň SSS 2018 – bude v Strážovských vrchoch na konci mesiaca august, presný termín bude včas oznámený.
10. Valné zhromaždenie SSS 2018
Bude sa konať 4. mája 2018 v Liptovskom Mikuláši a Speleomíting následne 5. mája 2018.
V obežníku na začiatku roku 2018 budú vedúci vyzvaní, aby navrhli svojich kandidátov na predsedu, členov výboru a členov kontrolnej komisie v zmysle platných predpisov spoločnosti.
11. Rôzne
Úprava stanov v bode JZS bude riešená, ak bude vznesená zásadná požiadavka zo strany členskej základne.
V Liptovskom Mikuláši 30. 10. 2017
zapísala M. Strmenská
overil: P. Holúbek, B. Kortman a P. HerichYou have no rights to post comments, please login.
Nemáš prváva na vloženie komentára, pre komentovanie je potrebné prihlásiť sa.

Komentárov   

 
Miroslav Jurecka
-6 # digitalizovana stara mapa Liskovskej jaskyneMiroslav Jurecka 2017-11-09 21:09
V slovenskej speleologii mame novy precedens.
Vydavaju sa tu 50 rocne vyskumy a 40 rokov stare mapy. Zlaty Dr. Anton Droppa, ktory sa pred smrtou nerozhodol znova vydat digitalne Ilustratorom prekreslenu mapu demanovskych jaskyn z roku 1951. Asi by sa Palo Herich bavil na tom podobne, ako my teraz.

Ked som sa o tomto napade dozvedel pred dvoma rokmi, tak som ho bral ako zart. Slusne som vysvetlil autorovi, ze sa nechystame umriet a vyskum neustale uspesne prebieha. Nie je preto dovod vydavat nedorobenu mapu uprostred vyskumu. Na vybore SSS nas nasledne oznacil za problemovych, asi to nepochopil :)

Neviem na co bude na kazdej skupine jeden kus mapy jaskyne, ktoru nikto nepozna a uz bola uverejnena roku 1981 v tomto istom casopise. Jaskyne, ktora je dnes o tri kilometre dlhsia a ma 4600 m. Ked raz napisem svoje vlastne pamati (ako Holubek), tak sa o tom rozpisem na padesiatich stranach :)
Strucne len uvediem, ze tato styridsat rokov stara mapa, (oznacovana ako autorova spelematurita) mala tridsat rokov prezentovanu dlzku 2120 m. V skutocnosti je dlzka polygonoveho tahu len 1700 m, lebo bol omylom pripocitany aj povrchovy tah. Je to pekna mapa a urcite netreba znevazovat nikoho tazku robotu. Hlavne mapu, ktora bola snad ako prva nadcasovo vyratavana na salovom pocitaci.

Pravda je vsak taka, ze na tuto peknu mapu sa neda fyzicky nadviazat a vsetko je posunute o niekolko metrov pre velku fatalnu chybu v zdrojovom merani. Nedalo sa to ani opravit a museli sme celu jaskynu komplet pracne nanovo odmerat. Autor musel isto pri spatnej digitalizacii na to prist. Tak k comu je toto cele divadlo?

Tato pekna zastarala mapa mala preto zostat v sufliku (nestratila by svoj kredit) a nie posielat prekreslenu zastaralu mapu po kuse na kazdu jednu skupinu.
Pokial je tento cirkus plateny sukromne, tak je dobre. Ale pokial je plateny z penazi clenov SSS, tak je to minimalne na povazenie. Hlavne, ked dodnes neexistuju zdroje pre digitalny zoznam vchodov jaskyn a digitalne spracovanie obsahu Spravodajov v PDF.

Je tu isty predpoklad, ze autor si na tejto mape postavil akysi pomnik ku ktoremu teraz na jaskyniarskej skupine kazdy na Helloween zapali sviecku. Mozno tak sa na neho domenelo nezabudne. Plati tu vsak to, co som kedysi davno napisal Lalkovicovi. Nezalezi na tom, kolko kravin popise, ale aku budu mat relevcanciu a ako si ho budu ludia pamatat. Bol tiez nasraty, ale zjavne ten odkaz casom pochopil. Odvtedy uz ziadnu kravinu nenapisal. Nech mu je zem lahka. Spominame na neho v dobrom...
Tak by to malo byt aj v tomto pripade.

RE:
d) Liskovska jaskyna – Z. Hochmuth vydal z podkladov, ktore mal k dispozicii, atlas tejto jaskyne a ponukol po 1 ks na skupiny.
Podakoval za spolupracu na publikacii B. Kortmanovi.
 
 
Peter Holúbek
+6 # RE: digitalizovana stara mapa Liskovskej jaskynePeter Holúbek 2017-11-16 10:40
Mirko,

priznam sa ze som zosmutnel po precitani Tvojho komentara. Pokial viem Zdeno chcel a aj sa dost snazil, aby si sa zapojil do tohto projektu a bol si spoluautor mapy Liskovskej jaskyne. Odpovedam Ti, ze z rozpoctu SSS na to nesiel ani cent, dr. Hochmuth to velkodusne kazdej skupine daroval. A vyznam to ma minimalne taky, ze ide o priklad spracovanie mapy jaskyne, ktora pre svoj rozsah nevojde do Spravodaja, ci Slovenskeho krasu a co je dolezite a prelomove aj spolu s nameranymi hodnotami. Je este velka vyzva pre speleologiu vysporiadat sa s publikovanom mnozstva velkych map a tak ako je knizne spracovana Stratenska sa to zatial nedari. Ak by si do komentara napisal, nie po zmienke zo zapisu z vyboru, ale po tom ako by si toto dielo drzal v ruke, ze som pochybil, ked som s tym Zdenom nespolupracoval a blahozelas k tomuto dielu, tak by si Ta (a myslim ze nielen ja) zacal vazit ako cloveka co si vie uznat chybne rozhodnutie.