SSS.sk http://www.sss.sk/index.php/component/content/?view=featured Fri, 18 Aug 2017 23:59:10 +0200 jaskyniar, sss, speleo slovakia sk-sk 17. medzinárodný speleologický kongres UIS , Penrith, Austrália http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/821-17-medzinarodny-speleologicky-kongres-uis-penrith-australia http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/821-17-medzinarodny-speleologicky-kongres-uis-penrith-australia

UIS  (Union Internationale de Spéléologie) je vrcholná svetová jaskyniarska (speleologická) organizácia, ktorú zastrešuje UNESCO. Združuje národné speleologické organizácie, u nás je to Slovenská speleologická spoločnosť. Má svoje štruktúry, riadiaci výbor a prezidenta. Raz za 4 roky organizuje kongres, ktorého súčasťou je vedecká konferencia, kde sa prezentujú najvýznamnejšie aktivity, realizujú sa sprievodné podujatia – exkurzie, prezentácie techniky, filmov, máp, dokonca aj umenia, a samozrejme volí sa výkonný výbor a najmä prezident. Taktiež sa na základe ponúk a hlasovania vyberie miesto nasledovného kongresu.

viac na : http://geo.ics.upjs.sk/index.php/19-zo-zivota-ustavu/418-17-medzinarodny-speleologicky-kongres-penrith-australia 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Ostatné podujatia Činnosť SSS Fri, 18 Aug 2017 14:41:12 +0200
Zápisnica č. 11/2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/820-zapisnica-c-11-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/820-zapisnica-c-11-2017

logozo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného
dňa 16. júna 2017 v Liptovskom Mikuláši
Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – J. Tulis, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Herich, Z. Hochmuth
Členovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. Majerníčková
Ostatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, P. Pokrievka st., predseda SK Malá Fatra
Ospravedlnení – P. Strečanský, M. Jagerčík, P. Magdolen

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

1.       Návrhy T. Fussgängera (13.00-13.10)
2.       Speleomítng, zhrnutie podujatia, finančné vyhodnotenie, návrhy, postrehy
3.       Kontrola plnenia úloh z výboru konaného dňa 24. 2. 2017 a predsedníctva:
 -poistenie,
-usmernenie pre vznik nových skupín,
-dodržiavanie termínov,
-zmena stanov bod 16,
-súlad s HZS,
-doména 
4.       Spravodaj SSS 2/2017 a číslo do Austrálie 
5.       Finančný stav, 2 %
6.       Rôzne
-speleoškola
-celoplošná výnimka
-príprava 19. valného zhromaždenia
- návrh na poistku členov SSS

]]> admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Mon, 03 Jul 2017 15:05:29 +0200 Výbor Slovenskej speleologickej spoločnosti sa uskutoční dňa 16. 6. 2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/819-vybor-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-sa-uskutocni-dna-16-6-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/819-vybor-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-sa-uskutocni-dna-16-6-2017

logoVýbor Slovenskej speleologickej spoločnosti sa uskutoční dňa 16. 6. 2017 o 13.00 na sekretariáte na Hodžovej ulici č. 11 v Liptovskom Mikuláši. Na programe bude kontrola úloh z predchádzajúceho výboru, rokovanie o záveroch predsedníctva, zostavenie spravodaja SSS a riešenie aktuálnych problémov spoločnosti.

Sekretariát SSS

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Tue, 06 Jun 2017 11:05:01 +0200
Uznesenie zo zasadnutia Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti konaného v  Liptovskom Mikuláši 28. apríla 2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/816-uznesenie-zo-zasadnutia-predsednictva-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-konaneho-v-liptovskom-mikulasi-28-aprila-201 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/816-uznesenie-zo-zasadnutia-predsednictva-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-konaneho-v-liptovskom-mikulasi-28-aprila-201

logoUznesenie zo zasadnutia Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti
konaného v  Liptovskom Mikuláši 28. apríla 2017
Predsedníctvo SSS
- oceňuje Dezidera Kravčuka z OS Plavecké Podhradie za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť
- oceňuje Petra Zámečníka z OS Čachtice za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť
- schvaľuje správu o činnosti za rok 2016, prednesenú predsedom Ing. Petrom Holúbekom
- schvaľuje správu o hospodárení v roku 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017. Predniesol Mgr. Bohuslav Kortman
- schvaľuje správu kontrolnej komisie prednesenú jej predsedom Petrom Strečanským
- prijíma informáciu výboru o zastavení privatizácie Brestovskej jaskyne
- schvaľuje zvýšenie členského o 1 €
- poveruje výbor prípravou návrhu pre poisťovne na kolektívne poistenie členov. Odporúča členom, aby sa poistili individuálne
- vyraďuje z evidencie OS Michalovce pre pasivitu
- prijíma do SSS klub Adonis Ten pod vedením Attilu Dobosa
- prijíma do SSS Jaskyniarsku skupinu Arachnos – Slovenský kras pod vedením Ladislava Juhásza
- ukladá výboru vypracovať usmernenie na zakladanie nových skupín / klubov
- vyzýva výbor na dodržiavanie termínov ohlasovania konania zasadnutí výborov predsedom skupín a na včasné zverejňovanie zápisníc z nich
- ukladá výboru pripraviť zmenu stanov SSS bod 16 tak, aby bol v súlade so zákonom o HZS
- ukladá výboru dohliadnuť na to, aby sa SSS stala držiteľom webovej domény do 31. 5. 2017
- prijíma informáciu od Ing. Jozefa Thuróczyho o chystanom JT v Aggteleku.
Miroslav Sova

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Sun, 07 May 2017 19:57:45 +0200
Pozvánka na JT 2017 / 2. cirkulár http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/817-pozvanka-na-jt-2017-2-cirkular http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/817-pozvanka-na-jt-2017-2-cirkular

logoSpeleologický klub Cassovia a Hájsky klub športovej speleológie, Oblastná skupina Jána Majku Speleo Rožňava, Speleoklub Univerzity P.J. Šafárika Košice, Speleoklub Badizér
Vás pozývajú na 58. Jaskyniarsky týždeň 5. – 9. júla 2017- Slovenský a Aggtelekský kras

Hlavný organizátor: Speleologický klub Cassovia
kontakt: Jozef Thuróczy, +421 905 515 979, thuroczyjozef@gmail.com

 

Miesto konania: „Nomád Baradla kemping" pri jaskyni Aggtelek. Miesto tábora
sa nachádza na území Maďarska 500 m za štátnou hranicou.
Prístup zo smeru:
- Plešivec smer jaskyňa Domica – štátna hranica – Aggtelek – 13 km.
- Turňa nad Bodvou – Hosťovce štátna hranica – Aggtelek – 36 km
Doprava:
Individuálna

viac info nájdete v prílohe

pdf

 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Jaskyniarsky týždeň Činnosť SSS Thu, 25 May 2017 16:09:29 +0200
Zelená modrá 2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/818-zelena-modra-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/818-zelena-modra-2017
zelenaJaskyniari z Považia pozývajúPriatelia, príďte si k nám 1. a 2. júla oddýchnuť, okúsiť speleoturistiku alebo baraninu na mongolský spôsob, posedieť si s kamarátmi, zabaviť sa pri country hudbe, vypočuť si jaskynný koncert... Na svoje si prídu aj tí, ktorí by chceli v našich jaskyniach bádať či pracovať. Tešíme sa na Vás!
Bohuš Kortman a ostatní z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchyĎakujem a srdečne pozdravujem
Bohuš Kortman
]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Ostatné podujatia Činnosť SSS Wed, 31 May 2017 10:44:15 +0200
Zápis zo zasadnutia predsedníctva SSS dňa 28. 4. 2017 v Liptovskom Mikuláši http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/815-zapis-zo-zasadnutia-predsednictva-sss-dna-28-4-2017-v-liptovskom-mikulasi http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/815-zapis-zo-zasadnutia-predsednictva-sss-dna-28-4-2017-v-liptovskom-mikulasi

logoÚčastníkov privítala riaditeľka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva D. Šubová na pôde zrekonštruovaného múzea. Zasadnutie ďalej viedol predseda SSS P. Holúbek, prečítal návrh programu schôdze:


Návrh na program Predsedníctva SSS dňa 28. 4. 2017 v Liptovskom Mikuláši, začiatok o 13.00

1. privítanie účastníkov, schválenie programu
2. voľba zapisovateľa a návrhovej komisie
3. udelenie vyznamenaní (D. Kravčuk, P. Zámečník)
4. správa o činnosti SSS a výboru
5. správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2017
6. správa kontrolnej komisie
7. kontrola uznesenia z 18. Valného zhromaždenia, (poistenie, zvýšenie
členského, návrh výboru zvýšiť o 1,- Euro)
8. návrh a rozprava na prijatie nových skupín Adonis Ten, Moldava nad
Bodvou a Dobrovoľná jaskyniarska záchranná skupina – Slovenský Kras
a návrh na vylúčenie Speleoklubu Michalovce z SSS za pasivitu
a neplatenie členského
9. diskusia
10. informácia o Speleomítingu
11. hlasovanie o uznesení z predsedníctva

pdf

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Sun, 07 May 2017 19:53:05 +0200
Speleoškola 2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleoskola/814-speleoskola-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleoskola/814-speleoskola-2017

Šiesty ročník malokarpatskej speleoškoly opäť v Borinskom krase

Jaskyniari zo Speleo Bratislava a Speleoklubu Trnava už po šiesty krát zrealizujú jaskyniarsku školu pre verejnosť. Partnerom školy je Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá zastrešuje jaskyniarske kluby na celom Slovensku.
Šiesty ročník malokarpatskej speleoškoly opäť v Borinskom krase
Speleoškola je určená pre každého, kto má záujem o spoznávanie jaskýň a následne chce doplniť rady jaskyniarov na Slovensku. Zaujímavým bonusom pre čakateľov z radov Slovenskej speleologickej spoločnosti je preplatenie polovice z nákladov na kurz. Čakateľ musí byť organizovaný v jednej z jaskyniarskych skupín v rámci SSS. Túto skutočnosť musí uviesť do registračného formulára na stránke www.speleoskola.sk Ako vysielajúcu organizáciu uvedie jaskyniarsku skupinu v ktorej je čakateľom. Po overení tejto skutočnosti uhradí čakateľ iba polovicu nákladov na kurz.

 

viac info: http://www.malekarpaty.com/c/22/siesty-rocnik--malokarpatskej-speleoskoly-opat-v-borinskom-krase

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Speleoškola Činnosť SSS Fri, 05 May 2017 10:20:29 +0200
Speleomíting SSS - Program http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/812-speleomiting-sss-program http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/812-speleomiting-sss-program

program

 

Program:

Sobota 29. 4. 2017: Veľká sála DK Liptovský Ján - prednášky, videoprojekcie 09:00 - 9:30 Otvorenie podujatia

 

viac v PDF 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané 2017 Speleomíting Činnosť SSS Mon, 24 Apr 2017 20:43:39 +0200
Zápisnica č. 10/2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/811-zapisnica-c-10-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/811-zapisnica-c-10-2017

logoZápisnica č. 10/2017
zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného
dňa 24. februára 2017 v Liptovskom Mikuláši
Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – J. Tulis, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Magdolen, P. Herich, Z. Hochmuth
Členovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. Majerníčková
Ostatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, M. Tršková, N. Filipčíková
Ospravedlnení – P. Strečanský, M. Jagerčík

 

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Mon, 27 Mar 2017 10:37:03 +0200
Pozvánka na JT 2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/810-pozvanka-na-jt-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/810-pozvanka-na-jt-2017

logoSpeleologický klub Cassovia
a
Hájsky klub športovej speleológie, Speleo Rožňava,
Speleoklub Univerzity P.J. Šafárika Košice
Vás pozývajú na

58. Jaskyniarsky týždeň
(1. informačný obežník)

5. – 8. júla 2017- Slovenský a Aggtelekský kras
Hlavný organizátor: Speleologický klub Cassovia
kontakt: Jozef Thuróczy, +421 905 515 979, thuroczyjozef@gmail.com

 

Miesto konania: „Nomád Baradla kemping" pri jaskyni Aggtelek. Miesto tábora sa nachádza na území Maďarska 500 m za štátnou hranicou.
Prístup zo smeru:
- Plešivec smer jaskyňa Domica – štátna hranica – Aggtelek – 13 km.
- Turňa nad Bodvou – Hosťovce štátna hranica – Aggtelek – 36 km

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Jaskyniarsky týždeň Činnosť SSS Tue, 21 Mar 2017 14:19:50 +0100
Speleomíting SSS - Registrácia spustená http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/809-speleomiting-sss-registracia-spustena http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/809-speleomiting-sss-registracia-spustena
logoVážení členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti, 
 
Dnešným dňom je spustená registrácia na podujatia Predsedníctvo SSS a Speleomíting 2017.
Registrácia je realizovaná formou online formulára, ktorý veľmi jednoducho vyplníte, a odošlete. Celá registrácia Vám zaberie nanajvýš pár minút a tak by sme Vás chceli poprosiť, aby Ste túto možnosť využili. Touto cestou nahlásite Vašu účasť na podujatí/podujatiach, zabezpečíte si ubytovanie, stravu a tiež nahlásite Váš príspevok.
 
Registrácia je možná 16. 3. - 15. 4. 2017
 
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie!
 
V prípade problémov alebo otázok ohladne speleomítingu píšte prosím na email: speleomiting@gmail.com
 
Dátum konania: 28. a 29. apríl 2017
Miesto konania Predsedníctva SSS: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
Miesto konania Speleomítingu 2017: Dom kultúry Liptovský Ján
 
Organizačný team  
]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané 2017 Speleomíting Činnosť SSS Fri, 17 Mar 2017 13:59:23 +0100
Speleomíting 2017 - Základné informácie http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/808-speleomiting-2017-zakladne-informacie-speleomitingu-2017-bude-tradicne-predchadzat-zasadnutie-predsednictva-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-ktore-sa-bude-konat-28-4-2017-so-zaciatkom-o-13-00-v-slovenskom-muzeu-ochrany-prirody-a-jaskyniarstva-v-lipto http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/808-speleomiting-2017-zakladne-informacie-speleomitingu-2017-bude-tradicne-predchadzat-zasadnutie-predsednictva-slovenskej-speleologickej-spolocnosti-ktore-sa-bude-konat-28-4-2017-so-zaciatkom-o-13-00-v-slovenskom-muzeu-ochrany-prirody-a-jaskyniarstva-v-lipto

logoSpeleomítingu 2017 bude tradične predchádzať zasadnutie Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktoré sa bude konať 28. 4. 2017 so začiatkom o 13:00 v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Program zasadnutia predsedníctva bude v predstihu zverejnený na webovej stránke http://sss.sk/.

 

Speleomíting 2017 bude prebiehať v DK v Liptovskom Jáne 29. 4. 2017 so začiatkom o 9:00.
K dispozícii budú dve prednáškové miestnosti, hlavný program sa bude odohrávať vo veľkej sále, druhá miestnosť bude slúžiť na výstavu fotografií, mapových diel a súčasne tu bude prebiehať prezentácia niektorých príspevkov s diskusiou v komornejšom duchu.
Jednotlivé prezentácie budú zaradené do dvoch blokov s prestávkou na obed.
Predpokladané ukončenie prednášok bude vo večerných hodinách okolo 20:00.
Tradičné vyhlásenie a oceňovanie výnimočných jaskyniarskych objavov za rok 2016, či už na domácej pôde alebo v zahraničí, prebehne počas doobedňajšieho bloku prednášok.

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané 2017 Speleomíting Činnosť SSS Sat, 11 Mar 2017 18:14:19 +0100
Pozor opravné tlačivo - 2% pre SSS - 2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/807-2-pre-sss-2018 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/807-2-pre-sss-2018

V r. 2017 je Slovenská speleologická spoločnosť opäť zaregistrovaná ako možný príjemca 2 % podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu za r. 2016). Finančné prostriedky poukázané touto cestou SSS budú použité na podporu slovenského jaskyniarstva. Podklady pre poukázanie 2 % podielu dane z príjmu nájdete pod textom

 

alebo cez portal dvepercenta.sk

 

Je potrebné informovať  členov, aby si skontrolovali už vyplnené tlačivá, ak náhodou uviedli chybné IČO.

IČO SSS je : 00178098.

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=3535

Ďakujeme!

 

vyhlásenie o poukázaní 2%

 

 potvrdenie o zaplatení dane

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Mon, 30 Jan 2017 13:46:00 +0100
Speleomíting 2017 - Liptovský Ján http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/806-speleomiting-2017-liptovsky-jan http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/124-2017/806-speleomiting-2017-liptovsky-jan

 pozvanka    Slovenská speleologická spoločnosť Vás pozýva na 26. ročník podujatia Speleomíting, ktorý sa uskutoční dňa 29. 4. 2017 v Dome kultúry v Liptovskom Jáne.

Keďže cieľom tohto podujatia, okrem príjemne strávených spoločných chvíľ, je vzájomne sa dozvedieť o pokrokoch, postupoch, objavoch a skúsenostiach jednotlivých speleologických skupín, chceli by sme Vás poprosiť o nahlásenie Vášho príspevku najneskôr do 20. marca 2017 na adresu: speleomiting@gmail.com

 

Aktuálne informácie sa budú nachádzať na webstránke SSS

O programe Speleomítingu a sprievodných podujatiach budete informovaní do 31. marca 2017

     pdf Pozvánka

 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané 2017 Speleomíting Činnosť SSS Fri, 17 Feb 2017 13:42:40 +0100
Zomrel Oto Stettner http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/805-zomrel-otto-stetner http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/805-zomrel-otto-stetner

stetnerDňa 7. januára 2017 zomrel po ťažkej chorobe vo veku 75 rokov jaskyniar Ing. Oto Stettner, ktorý pôsobil ako predseda oblastnej skupiny Slovinky, ktorá v 70. a 80. rokoch aktívne pôsobila v krasových oblastiach Galmusu.

Česť jeho pamiatke.

 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Tue, 07 Feb 2017 12:16:50 +0100
Spravodaj 2015 v PDF http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/803-spravodaj-2015-v-pdf http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/803-spravodaj-2015-v-pdf

 

Do knižnice SSS pribudli spravodaje za rok 2015. 

 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Tue, 17 Jan 2017 10:59:35 +0100
Obežník vedúcim oblastných skupín / klubov Slovenskej speleologickej spoločnosti http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/802-obeznik-veducim-oblastnych-skupin-klubov-slovenskej-speleologickej-spolocnosti http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/802-obeznik-veducim-oblastnych-skupin-klubov-slovenskej-speleologickej-spolocnosti

sss 1Vážení kolegovia!

Ďakujem v mene výboru SSS Tebe i členom Tvojej oblastnej skupiny či klubu za činnosť, ktorú ste vlani vykonávali v krase a jaskyniach alebo v súvislosti s nimi. Všetkým želám v novom roku zdravie, dobré rozhodnutia a jaskyniarske šťastie.

V piatok 28. apríla 2017 sa v Liptovskom Mikuláši vo Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši uskutoční predsedníctvo SSS a v sobotu v Liptovskom Jáne speleomíting. Aj v tejto súvislosti Ti chcem pripomenúť niektoré povinnosti, ktoré je potrebné splniť, aby sme mohli komplexne zhodnotiť výsledky našej organizácie za rok 2016.

 

- Uskutočnenie výročnej členskej schôdze

Žiadam Ťa, ak ste tak ešte neurobili, o uskutočnenie výročnej členskej schôdze, ktorá zhodnotí činnosť skupiny / klubu, zvolí alebo potvrdí vo funkcii jej / jeho vedenie, spresní členskú základňu a schváli správu o činnosti.

]]> admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Thu, 05 Jan 2017 10:26:46 +0100 Zomrel Marcel Lalkovič http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/801-zomrel-marcel-lalkovic http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/801-zomrel-marcel-lalkovic

LalkovicDňa 20. decembra zomrel Ing. Marcel Lalkovič, CSc. (1944, Banská Štiavnica), dlhoročný riaditeľ Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, jaskynný historik a dlhoročný funkcionár Slovenskej speleologickej spoločnosti. Česť jeho pamiatke!

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Činnosť SSS Wed, 21 Dec 2016 14:03:03 +0100
Speleomíting 2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/799-speleomiting-2017 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/799-speleomiting-2017

logoPredsedníctvo Slovenskej speleologickej spoločnosti a Speleomíting 2017 sa uskutoční v termíne 29. a 30. apríla 2017. Miesto tradičného Svitu sa tieto stretnutia uskutočnia pravdepodobne v Liptovskom Jáne v kultúrnom dome.

Výbor SSS

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Speleomíting Činnosť SSS Fri, 18 Nov 2016 14:48:49 +0100
Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 21. 10. 2016 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/800-zapisnica-zo-zasadnutia-vyboru-sss-21-10-2016 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/zapisnice/800-zapisnica-zo-zasadnutia-vyboru-sss-21-10-2016

logoZápisnica č. 9/2016

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného

dňa 21. októbra 2016 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda – P. Holúbek

Členovia výboru – M. Jagerčík,  J. Tulis, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Magdolen,

Členovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. Majerníčková

Ostatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, M. Tršková, O. Miháľová, N. Filipčíková

Ospravedlnení – P. Strečanský,  P. Herich, Z. Hochmuth

 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zápisnice Činnosť SSS Fri, 18 Nov 2016 14:53:16 +0100
Speleofotografia 2016 - pozvnánka http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/798-speleofotografia-2016-pozvnanka http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/798-speleofotografia-2016-pozvnanka

plagatskSlovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenská speleologická spoločnosť, Správa slovenských jaskýň, Mesto Liptovský Mikuláš

Vás srdečne pozývajú na slávnostnú vernisáž 18. ročníka medzinárodnej fotografickej súťaže s jaskyniarskou tématikou SPELEOFOTOGRAFIA 2016

 25. 11. 2016 o 15.00 h

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Speleomíting Činnosť SSS Fri, 11 Nov 2016 14:38:27 +0100
Uzávierka spravodaja 3/2016 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/797-uzavierka-spravodaja-3-2016 http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/spravodaj-sss/797-uzavierka-spravodaja-3-2016

logoBlíži sa uzávierka spravodaja 3/2016, do naplnenia ktorého je možné ešte zaradiť príspevky zo speleologického prieskumu. Vyzývame členov SSS, aby do 10. novembra 2016 poslali na redakčné spracovanie svoje materiály, ktoré plánujú uverejniť na adresubohuslav.kortman@speleostrazov.sk.

REDAKČNÁ RADA SPRAVODAJA SSS

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Spravodaj SSS Činnosť SSS Wed, 26 Oct 2016 16:41:27 +0200
Výstava - Modrovská jaskyňa http://www.sss.sk/index.php/oznamy-klubov-sss/108-zaujimavosti/794-vystava-modrovska-jaskyna http://www.sss.sk/index.php/oznamy-klubov-sss/108-zaujimavosti/794-vystava-modrovska-jaskyna

modrovska8.júla uplynulo od objavu Modrovskej jaskyne 25 rokov. Pri tejto príležitosti sa 19. septembra o 18.00 hodine uskutoční v Piešťanskom informačnom centre (Piešťany, Pribinova 2) vernisáž výstavy fotografií, ktorá potrvá do 30. septembra 2016.

pár fotiek z archívu 0S Čachtice  https://plus.google.com/photos/+Os%C4%8Cachtice/albums/5724128791090464529 

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Zaujímavosti Oznamy klubov Tue, 13 Sep 2016 08:36:38 +0200
57. Jaskyniarsky týždeň Borinka - podzemné exkurzie http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/792-57-jaskyniarsky-tyzden-borinka-podzemne-exkurzie http://www.sss.sk/index.php/cinnost-sss/jaskyniarsky-tyzden/792-57-jaskyniarsky-tyzden-borinka-podzemne-exkurzie

bratislavaVeľké Prepadlé J-1 – na koniec

Presun z táboriska k jaskyni je po zelenej, neskôr modrej turistickej značke a trvá 45 minút. Účastníci sa prezlečú do jaskyniarskeho výstroja pred jaskyňou. Vstup do jaskyne predstavuje vybetónovaná šachta s dvoma na seba nadväzujúcimi oceľovými rebríkmi hlboká 8 m. Nasleduje nízky prechod do Hlavnej studne, ktorý sa v dĺžke 12 m prekonáva kolenačky. V rozmernej Hlavnej studni s hĺbkou 15 m je možnosť zlanovania, avšak uprednostňuje sa zostup 13 m fixným duralovým rebríkom. Z dna studne sa zostúpi pomedzi bloky 10 m nižšie do strmo klesajúcej chodby, ktorá je po 8 m prerušená 4m hlbokou studňou. Nezostupuje sa na dno, ale traverzom po oceľových roštoch sa prekoná vo výške do siene s blatovými nánosmi. Otvorom na konci siene sa zostúpi k šachte vystrojenej 7 m dlhým hliníkovým rebríkom. Ním sa zostúpi na dno ďalšej siene, sprava sa pripája nevýrazný prítok. Na konci siene sa prekonaním hlinitého valu zostúpi do šikmo uklonenej užšej chodby s vodným tokom na dne. Touto chodbou sa prejde 50 m k zúženému miestu, kde sa treba 3 m preplaziť po šikmej skale.

]]>
admin@sss.sk (Admin) Vybrané Jaskyniarsky týždeň Činnosť SSS Wed, 20 Jul 2016 10:01:18 +0200