Základné mapy používané pri speleologickom prieskume a dokumentácii

Pri rekognoskácii krasového, resp. "pseudokrasového" terénu jaskyniari často využívajú rôzne druhy máp. Nielen kvôli orientácii, ale i pre potreby speleologickej dokumentácie. Do podkladovej mapy si zakresľujú polohy a názvy povrchových i podzemných speleologických objektov, niekedy dokonca i obrysy zameraných podzemných priestorov, ktoré im spolu s reliéfom zobrazeným na mape načŕtajú lokálne speleologické pomery.

Výrez z mapy pre orient.beh
Z hľadiska potrieb praktických jaskyniarov sú najvyhovujúcejšie mapy pre orientačný beh, ktoré jestvujú v mierkach 1:10 000, resp. 1:15 000. Kvalitní mapéri, akými slovenskí orientační bežci nepochybne disponujú, pokryli svojimi dielami až obdivuhodne veľkú časť Slovenska. Tzv. bežecké mapy zachytávajú množstvo, pre jaskyniara nesmierne užitočných detailov (aktuálna cestná sieť, priechodnosť porastov, typické geomorfologické prvky reliéfu, množstvo orientačných bodov atď.), vrátane mnohých povrchových i podzemných krasových či "pseudokrasových" foriem. Je pochopiteľné, že tieto mapy spĺňajú len istú triedu presnosti čo do výškopisu a polohopisu. Žiaľ, vo všeobecnosti pre verejnosť tieto mapy nie sú dostupné a musíte po nich pátrať na stránkach Slovenského zväzu orientačných športov (www.orienteering.sk). Najlepšie je, ak sa s bežcami poznáte osobne..

Výrez zo Zákl.mapy
Inou skupinou máp sú Základné mapy 1:10 000, k obsahu ktorých sa orientační bežci vyjadrujú asi takto: "zoufalé nic"....Tieto mapy sa vyhotovili reambuláciou topografických máp 1:10 000 v súradnicovom systéme S-42 s využitím leteckej fotogrametrie. Ich výhodou je mierka (dajú sa zakresliť detaily s rozmermi dokonca len 5 – 10 m) a množstvo voľných plôch prakticky bez obsahu (s výnimkou výškopisu a niekoľkých detailov), do ktorých sa dá zakresľovať účelová situácia, pomerne presné číselné vyjadrenie nadmorskej výšky kót ap. Mapové listy vydávané po roku 1992 obsahujú aj zemepisnú sieť pravouhlých rovinných súradníc, ktorá do tohto roku bola len na tzv. tajnej verzii. Nevýhodou je veľká generalizácia reliéfu - na mnohých mapách chýba množstvo foriem (na listoch zo Slovenského krasu chýba množstvo krasových jám i vyvýšenín), cestná sieť je chudobná, mnohé zakreslené cesty nikdy nejestvovali, výrazné zasa chýbajú, zelenú farebnú výplň označujúcu les možno nájsť i tam, kde je lúka a názvy vrchov, honov ap. sú samostatnou, smutnou kapitolou... Nevýhodou je aj rozmer mapového listu, čo však možno vyriešiť rozstrihaním listu na 6 štvorcov, ktoré sa nalepia na špeciálne plátno. Mapu tak možno ohýbať, je skladná a odolnejšia. Takto upravená mapa vydrží v teréne aj 20 rokov. Od ZM 1:10 000 sú odvodené mapy 1:25 000, ktoré sa používajú menej a pre jaskyniara-praktika nemajú veľký význam. Možno pre jaskyniara-dokumentátora.

Napriek uvedeným nedostatkom sú "desaťtisícky" dobrou pomôckou a preto sme sa na základe súhlasu GKÚ Bratislava zo dňa 31. 5. 2005 rozhodli sprostredkovať nižšie uvedené informácie súvisiace s ich získaním z webovej stránky Geodetického a kartografického ústavu Bratislava. Na ne nadväzuje bezplatná služba Vašich stránok www.sss.sk, ktorá Vám tieto mapy umožní získať s našou pomocou bez zbytočných výdavkov (pozri ďalej).
Mapy štátneho mapového diela veľkých, stredných a malých mierok, ktorých vydavateľom je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ako aj technické predpisy, názvoslovné publikácie a Spravodajca ÚGKK SR sa predávajú všetkým zákazníkom (či už fyzickým, alebo právnickým osobám) podľa Ponukového cenníka mapových služieb. Zakúpiť si ich je možné buď osobným odberom, alebo na základe písomnej objednávky v mapovej službe GKÚ v Bratislave. Mapová služba v Košiciach bola zrušená.

Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Mapová služba Bratislava
Chlumeckého 4
827 45 Bratislava

Zákaznícke centrum: 02/2081 6220
Mapová služba: 02/2081 6282

Cenník v Mapovej službe vo formáte PDF si môžete stiahnuť »TU«

Aktuálne kontaktné údaje nájdete na stránke: »http://www.gku.sk/kontakty«
Informácie o produktoch a službách nájdete na adrese: »http://www.gku.sk/produkty-a-sluzby#name2«

Redakcia
Odtestujte novú verziu webstránky ako prvý....

www.sss.sk/joomla
© 2008 Slovenská speleologická spoločnosť, všetky práva vyhradené,                         Unicorn webworks