Ochrana jaskýň

Ľudovít Gaál, OS Rimavská Sobota

Trochu histórie
Ochrana jaskýň sa v Slovenskej speleologickej spoločnosti opiera o dlhoročné tradície. Už pri zakladaní SSS si jaskyniari uvedomovali, že úsilia vynaložené na objavovanie, prieskum a dokumentáciu jaskýň sa znehodnotia, keď sa jaskyňa alebo jej hodnoty stanú obeťou vandalov, či nerozvážnych hospodárov. Nevyhnutnosť účinnej ochrany jaskýň zdôrazňovali už Ján Volko-Starohorský, Vojtech Benický, Leonard Blaha, Anton Droppa, Svatopluk Kámen, Jozef Jakál. Viacerí z nich zastávali funkcie aj v ochranárskych organizáciách. J. Jakál v roku 1979 ako prvý poukázal na potrebu komplexnej ochrany jaskýň s náväznosťou na všetky prírodné zložky: horninový podklad, reliéf, klímu, pôdu, vodu, vzduch a živú zložku. J. Klinda v roku 1982 spracoval prehľad vývoja ochrany krasových javov. V týchto rokoch sa zaktivizovala aj Komisia SSS na ochranu krasu. Členovia Spoločnosti v rokoch 1970-1990 uzatvorili 85 jaskynných otvorov.

Cieľ ochrany jaskýň
Cieľom ochrany jaskýň je zachovať jaskyne v súčasnom stave so všetkými zložkami ich prirodzeného vývoja s trvalým udržiavaním prírodných faktorov, ktoré na jaskyňu priamo alebo nepriamo vplývajú. Využitie jaskýň musí byť podriadené tomuto cieľu a musí rešpektovať zachovanie jaskynných ekosystémov. V prípade narušenia jaskynných ekosystémov je potrebné docieliť zlepšenie stavu.

Čo nám hovorí zákon?
Jaskyne sú vo vlastníctve štátu podľa ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Všetky jaskyne sa stali chránenými zo zákona od roku 1995. Súčasne platný zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny problematiku ochrany jaskýň rieši v § 24. Ustanovuje, že jaskyne sú prírodnými pamiatkami a najvýznamnejšie z nich môže ministerstvo vyhlásiť za národné prírodné pamiatky (v súčasnosti je na Slovensku vyhlásených za národné prírodné pamiatky 44 jaskýň). Z tohto dôvodu je do jaskýň zakázané vstúpiť bez povolenia (zákaz sa nevzťahuje na výkon štátneho dozoru alebo kontroly, na činnosť spojenú so zabezpečením odbornej starostlivosti o jaskyňu ak túto vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, na vstup do sprístupnenej alebo verejnosti voľne prístupnej jaskyne). Ďalej je zakázané poškodzovať alebo ničiť výplň jaskyne, živočíchov, zbierať nerasty, skameneliny, archeologické nálezy, meniť stav vodných tokov, vykonávať technické geologické a banské práce, skladovať alebo vyrábať priemyselné výrobky, poľnohospodárske produkty, táboriť a zakladať oheň, vpustiť hospodárske alebo domáce zvieratá, organizovať športové alebo kultúrno-výchovné podujatia, znečisťovať podzemné priestory, rušiť pokoj a ticho, umiestniť stavbu a reklamné zariadenia.

Výnimku z týchto zákazov môže udeliť územne príslušný krajský úrad životného prostredia, ktorý je kompetentný vydávať aj súhlas na prieskum alebo výskum jaskýň, na sprístupňovanie a prevádzkovanie jaskýň, na vykonávanie výcviku ozbrojenými silami, hasičským zborom, záchranárom, na použitie zariadenia svetelných alebo hlukových efektov a na filmovanie.

Krajský úrad životného prostredia v prípade potreby vyhlasuje aj povrchové ochranné pásmo jaskyne. Ak pri stavebných, geologických alebo banských prácach dôjde k objaveniu jaskyne, fyzická alebo právnická osoba, ktorá jaskyňu objavila, je povinná zastaviť práce a objav zahlásiť orgánu ochrany prírody, ktorý nariadi jej prieskum a rozhodne aj o spôsobe pokračovania prác. Ak k objaveniu jaskyne alebo jej časti dôjde pri prieskume vykonávanom na základe súhlasu orgánu ochrany prírody (krajského úradu životného prostredia), súhlas na prieskum sa vzťahuje aj na objavenú jaskyňu alebo jej časti. Podrobnosti o sprístupnení jaskyne sú uvedené v § 16 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Súhlas na sprístupnenie jaskyne možno vydať pre jaskyne, v ktorých bol uskutočnený komplexný speleologický prieskum a výskum a ak sprístupnením nedôjde k degradácii alebo devastácii jej prírodných a kultúrnych hodnôt alebo poškodeniu biotopov vzácnych živočíchov alebo archeologických nálezov ako aj poškodeniu prírodných hodnôt na povrchu. K žiadosti na súhlas so sprístupnením jaskyne je potrebné vypracovať zámer podľa vzoru v prílohe č. 14 vyhlášky, doložiť rozhodnutia a vyjadrenia orgánov ochrany prírody a štátnej vodnej správy (v prípade dotknutia ich záujmov), stanovisko obvodného banského úradu, Slovenskej speleologickej spoločnosti a správcu jaskyne (Správy slovenských jaskýň) a vlastníka dotknutých pozemkov.

Jaskyne alebo časti jaskýň, v ktorých nehrozí nebezpečenstvo poškodenia ich prírodných a kultúrnych hodnôt a v ktorých je zaistený bezpečný pohyb návštevníkov, môže krajský úrad životného prostredia vyhlásiť za verejnosti voľne prístupné jaskyne.

Ako chránime jaskyne?
Najúčinnejším spôsobom ochrany jaskýň je uzatvorenie ich vchodov. V súčasnosti je na Slovensku uzatvorených 178 jaskýň, ktorých prevažnú väčšinu uzatvorili členovia SSS. Pri uzatvorení jaskýň dodržiavame nasledovné zásady: uzáver umiestnime tak, aby čo najmenej narúšal prírodný tvar otvoru (spravidla niekoľko metrov ďalej od vchodu) v prípade mreží kovové priečky konštruujeme tak, aby smerovali vodorovne pre ľahší prelet netopierov, na dverových uzáveroch necháme okienko min. 10 x 20 cm pre prelet netopierov a pod nimi priestor na preliezanie obojživelníkov a chrobákov, vo vertikálnych vchodoch vyčnievajúce časti oceľových potrubí alebo betónových skruží obmurujeme prírodným kameňom. Na ochranu vertikálnych jaskýň (priepastí) používame aj ohradu. Má funkciu bezpečnostnej ohrady proti skĺznutiu a pádu divej alebo domácej zveri, prípadne ľudí do priepasti.

V často navštevovaných podzemných priestoroch jaskýň sledujeme tú istú trasu, ktorej priebeh môže byť vyznačený kameňmi, alebo tenkou šnúrou. Je to dôležité z hľadiska ochrany vzácnych drobných živočíchov žijúcich v jaskynných sedimentoch.

Najvýznamnejšie a najohrozenejšie jaskyne pravidelne kontrolujeme. Na kontrolnú činnosť je založená speleologická strážna služba. V súčasnosti má 44 členov, ktorí boli ustanovení krajskými úradmi za členov stráže prírody. Ich nevyhnutné výdavky sú hradené z rozpočtu Správy slovenských jaskýň. Na zdokonaľovanie a koordinovanie činnosti speleologickej strážnej služby sa každoročne konajú semináre, z ktorých sa doposiaľ uskutočnilo 4.

Nemenej dôležitá je výchova k ochrane jaskýň. Členovia SSS každoročne usporadúvajú prednášky a besedy, ktoré sú často doplnené premietaním diapozitívov alebo obrázkov pomocou počítača.Odtestujte novú verziu webstránky ako prvý....

www.sss.sk/joomla
© 2008 Slovenská speleologická spoločnosť, všetky práva vyhradené,                         Unicorn webworks